Į viršų

Ugdymo programos

Naujinta:
2023-02-02
Priešmokyklinio ugdymo programa
  • Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106.
  • Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269.
  • Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, patvirtintą Kauno m. savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351; pakeistą miesto Tarybos 2011-07-14 sprendimu Nr. T-455, pakeistą miesto Tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T-82.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama pagal 1 modelį (1 modelis – priešmokyklinė grupė, kurios veiklos trukmė yra 4 val. per dieną).
  • Priešmokyklinių grupių veikla yra vientisas procesas, organizuojamas įvairiose ugdymui pritaikytose aplinkose pagal tvarkaraštį. Užsiėmimų trukmę, formas ir metodus lemia ugdymo(si) tikslai, grupių vaikų poreikiai.
  • Priešmokyklinio ugdymo siekis – vaiko komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikatos gyvensenos kompetencijos.
  • Priešmokyklinio amžiaus mokinių pasiekimų lygiai: iki pagrindinio lygio, pagrindinis lygis, virš pagrindinio lygio. Pasiekimų vertinimai pateikiami aprašomuoju būdu – trumpais komentarais, nusakančiais, kokios yra mokinio stiprybės, kas jau pasiekta, ką reikia tobulinti; informacija apie mokinio pasiekimus kaupiama ir fiksuojama mokinio pasiekimų aplanke ar/ir skaitmeninėse laikmenose.
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa (I dalis)

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos