Į viršų

Integruojamos programos

Progimnazija integruoja ugdymo turinį (kai kurias kelių dalykų temas), integruojamų programų ir dalykų ugdymo turinį. Tai suplanuota mokytojų rengiamuose ilgalaikiuose planuose: kiek bus skiriama pamokų (temų), kokių rezultatų siekiama integracija. Turinys integruojamas į ugdymo turinio atitinkamas temas pamokose, klasės valandėlėse, popamokinėje veikloje, projektuose.

Progimnazijoje įgyvendinamos programos:

   • Prevencinė programa „Įveikiame kartu“ (pradinių klasių mokiniams).
   • Patyčių prevencijos programa Olweus (OPKUS) 1–8 klasių mokiniams.
   • Žmogaus saugos bendroji programa (1–4 kl.).
   • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
   • Ugdymo karjerai programa.
   • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa.
   • Etninės kultūros ugdymo programa.
   • Pilietinio ugdymo programa.
   • Švietimas nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo ir finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimas (integruojama per mokomuosius dalykus).

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2022-06-08

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos