To Top

Integruojamos programos

Progimnazija integruoja ugdymo turinį (kai kurias kelių dalykų temas), integruojamų programų ir dalykų ugdymo turinį. Tai suplanuota mokytojų rengiamuose ilgalaikiuose planuose: kiek bus skiriama pamokų (temų), kokių rezultatų siekiama integracija. Turinys integruojamas į ugdymo turinio atitinkamas temas pamokose, klasės valandėlėse, popamokinėje veikloje, projektuose.

Progimnazijoje įgyvendinamos programos:

   • Prevencinė programa „Įveikiame kartu“ (pradinių klasių mokiniams).
   • Patyčių prevencijos programa Olweus (OPKUS) 1–8 klasių mokiniams.
   • Žmogaus saugos bendroji programa (1–4 kl.).
   • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa.
   • Ugdymo karjerai programa.
   • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa.
   • Etninės kultūros ugdymo programa.
   • Pilietinio ugdymo programa.
   • Švietimas nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo ir finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimas (integruojama per mokomuosius dalykus).

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Naujinta:
2023-03-02

KTIP © 2022     Visos teisės saugomos