Į viršų

Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA
Kauno Tado Ivanausko
progimnazijos direktoriaus
2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-31

ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMA
2019 m.

 

 

I DALIS BENDROS NUOSTATOS

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 2019 metų antikorupcinio ugdymo programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programa. Programa padeda vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrina skaidrią progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

 

II DALIS SITUACIJOS ANALIZĖ

Progimnazija įgyvendina priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, teikia vaikų neformaliojo švietimo paslaugas. Vykdydama pagrindinę veiklą, progimnazija išduoda pradinio išsilavinimo ir pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimus. Savo veikloje progimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais, progimnazijos nuostatais ir progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Viešieji pirkimai progimnazijoje vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. Progimnazijos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą progimnazijos tarybai. Progimnazijos bendruomenė kasmet informuojama apie lėšų panaudojimą. Antikorupcinio švietimo temos integruojamos į mokomuosius dalykus, klasės auklėtojų veiklą, neformalųjį švietimą, popamokinius renginius.

 

III DALIS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Programos tikslai:

  • ugdyti progimnazijos bendruomenės narių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijai pilietinę poziciją, didinti teisinį sąmoningumą;
  • mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas progimnazijoje.

Programos uždaviniai:

  • užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą progimnazijoje, didinti viešumą ir atvirumą 3 teikiant viešąsias ir administracines paslaugas;
  • vykdyti antikorupcinio švietimo sklaidą progimnazijoje;
  • supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais;
  • skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
  • demonstruoti kovos su korupcija galimybes;
  • didinti visuomenės pasitikėjimą progimnazija ir jos teikiamomis paslaugomis.

 

IV DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Programa rengiama vieneriems metams ir įgyvendinama pagal progimnazijos programos įgyvendinimo priemonių planą. Programa tvirtinama ir atnaujinama progimnazijos direktoriaus įsakymu. Progimnazijos darbuotojai, kiti asmenys gali teikti progimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl programos, priemonių plano pakeitimo ar/ir papildymo. Programa skelbiama progimnazijos interneto svetainėje. 

ktip.lt

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kaip mus rasti?

Ačiū, kad apsilankėte www.ktip.lt

Atnaujinta 2021-01-14

KTIP © 2019     Visos teisės saugomos